Theme

Cấm nghịch

@import url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--code/component%3Atheme/1);
 
#header {
    background-image: url(https://scpsandbox2.wdfiles.com/local--files/component%3Atheme/logo.png);
}
 
div#container-wrap {
    background-image: url(https://scpsandbox2.wdfiles.com/local--files/component%3Atheme/body_bg.png);
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License